การบริหารทรัพยากรบุคคล


O23


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf
O24

งบประมาณ 2566
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนประจำปีงบประมาณ 2566.pdf  
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf 

งบประมาณ 2565
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และแผนประจำปีงบประมาณ 2565.pdf 
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

งบประมาณ 2564แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

งบประมาณ 2563 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
งบประมาณ 2562 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O26งบประมาณ 2565รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบคุลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน.pdf 
รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน.pdf 
งบประมาณ 2564
รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน.pdf  
รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบคุลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน.pdf 
งบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน.pdf
รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบคุลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน.pdf 
งบประมาณ 2562

O25


O28งบประมาณ 2564  รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) ปีงบประมาณ 2564.pdf
  รายงานความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
งบประมาณ 2563  รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) ปีงบประมาณ 2563.pdf
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) ปีงบประมาณ 2562.pdf
งบประมาณ 2562