ฝ่ายวินัยและนิติการ


กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

--------------------------------------

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567.pdf

--------------------------------------

**คู่มือจรรยาบรรณ**.pdf


ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf   NEW!!


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยย้ายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป.pdf

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งต่างๆ | ย้ายข้าราชการพลเรือน | ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ และ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ.pdf