ฝ่ายวินัยและนิติการ


กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


**คู่มือจรรยาบรรณ**.pdf


ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf   NEW!!


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยย้ายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป.pdf

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งต่างๆ | ย้ายข้าราชการพลเรือน | ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ และ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓