O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O23-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O20 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
 O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
|แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

|
แนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่.pdf
|


|แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
|
|
แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf
|


|ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|
|
|
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf