โครงสร้างบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ปรึกษากองบริหารงานบุคคลรศ.พิศณุ  พูนเพชรพันธุ์


กองบริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นายชำนิ  นิลอรุณ

อาจารย์สมปอง  วิชุพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายวินัยและนิติการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร


รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหัวหน้าฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยและนิติการหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
นายวีรยุทธ ดาราชาติ
นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ
นางสาวโสภิดา แก้วมรกตนางสาวบุศรา ศรีกหนก นางสาวกฤษณา  คงมั่นนางสาวสุชาดา  คงเอี่ยม
นางประวีณา  แก้วปิงนางสาวจารณา  แสงทอง
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายภูดิศ นอขุนทด
นายสมยศ  งิ้วลาย
นายธีรพล  จันทรานางสาวอรพรรณ  กันทะเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายนัฐพล  สารัฐนางสาวกุลนิดาวรรณ ดำคำ

นางสาวอาภากร เวชพรหมณ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นิติกรนางสาวสุนารี  ลำใย

นางสาววิชชุดา ว่นเครือ
บุคลากร

นิติกร
นายศิวพงษ์  อ้อพงษ์บุคลากรนางเกศินี  จันทร์หอมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดวงพร  อรุณสวัสดิ์
บุคลากร