O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


 O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O20 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
 O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

|คณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
|คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
|


|แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
|แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
|


|กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
|
|
ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ย. 66.pdf 
|