O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
|
|

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนประจำปีงบประมาณ 2567 
|

|

|

| O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O20 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
 O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา