O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


     เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (ReferringWebsite Addresses) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจ เลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทราบในหน้าเว็บ www.ssru.ac.th     


4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล


     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าวเช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


5. การใช้คุกกี้ (Cookies)


     “คุกกี้" คือข้อมูลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้ “คุกกี้" แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป


6. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : +66 (0) 2160 1023

Email : pr@ssru.ac.th