ประวัติความเป็นมา


ประวัติกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมากองบริหารงานบุคคล

          กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนามาจากการรวมงานการเจ้าหน้าที่ งานนิติกร และงานกองทุนพัฒนาบุคลากร เป็นกองบริหารงานบุคคล ซึ่งจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 กองบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ โดยประกาศและให้บริการในระยะแรกไม่ได้มีบันทึกไว้ชัดเจนแต่พอจะอนุมานได้ตามเอกสารที่มีได้ ดังนี้

          ปี พ.ศ. 2480-2500 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีสภาพเป็น “โรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย” ผู้บริหารดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ การจัดแบ่งองค์กรไม่ปรากฎระเบียบการจัดแบ่งส่วนราชการ ใช้วิธีแบ่งส่วนงานตามลักษณะที่จำเป็นต้องมีในโรงเรียนสมัยนั้น  และตำแหน่งหัวหน้าเป็นไปตามอาวุโสและความสามารถเฉพาะตัว การบริหารงนขึ้นอยู่กับ “กองกลาง” ทั้งหมด ที่ตั้งกองกลางตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคาร 11 ในปัจจุบัน)

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัยเป็น “วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” โดยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการชั้นพิเศษ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการแบ่งระบบงานที่ชัดเจนขึ้น แต่หน่วยงานบริหารยังคงเรียกว่ากองกลางเช่นเดิม และในปี พ.ศ.2511 กองกลางได้ย้ายจากชั้น 1 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์(อาคาร 11 ในปัจจุบัน) ไปประจำการอยู่ที่อาคารสายสุทธานภดล(อาคาร 27 ในปัจจุบัน) และในปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายกองกลางไปอยู่ที่ชั้น 1 อาคารอรพันธ์อดิศัยศักดิ์(อาคาร 53 ในปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเรียก “กองกลาง” เป็น “สำนักงานอธิการ”  ตามการแบ่งสายงานการปฎิบัติราชการของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นงานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ งานธุรการทั่วไปและงานบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครู คณะวิชา รวมทั้งหน่วยงานอื่นในวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ.2546 สำนักงานอธิการย้ายมาประจำการที่อาคารเหมวดีพิทักษ์(อาคาร 37 ในปัจจุบัน)  และต่อมาในปี พ.ศ.2552 สำนักงานอธิการบดีย้ายมประจำการที่อาคารสำนักงานอธิการบดี(อาคาร 32 ในปัจจุบัน) จนถึงปัจจุบัน

          ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” โดยตราเป็นพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 และได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานอธิการ” เป็น “สำนักงานอธิการบดี” ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 โดยสำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดี ช่วยอำนวยการและประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานคลัง งานยานพาหนะ งานสวัสดิการและงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดีแบ่งความรับผิดชอบและการบิหารงานออกเป็น 10 ฝ่าย โดยอยู่ในกำกับดูและของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการ
2. ฝ่ายการเงิน
3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
4. ฝ่ายธุรการ
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. ฝ่ายพัสดุ
7. ฝ่ายยานพาหนะ
8. ฝ่ายสวัสดิการ
9. ฝ่ายอาคารสถานที่
10.ฝ่ายเอกสารการพิมพ์

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาในปี 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2549 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป้น 5 กอง ได้แก่

1. กองกลาง
2. กองบริหารงานบุคคล
3. กองบริการการศึกษา
4. กองนโยบายและแผน
5. กองพัฒนานักศึกษา

ในปี พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดตั้งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเพิ่มขึ้นอีก 1 กอง คือ กองคลัง ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 กอง ได้แก่

1. กองกลาง
2. กองบริหารงานบุคคล
3. กองบริการการศึกษา
4. กองนโยบายและแผน
5. กองพัฒนานักศึกษา
6. กองคลัง

ปัจจุบัน กองบริหารงานบุคคล ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี(อาคาร 32) ชั้น 4 โดยหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ฝ่ายวินัยและนิติการ
4. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
5. ฝ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร