หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศรับสมัครสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทประธาน | ประเภทกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ | ประเภทกรรมการจากผู้แทนข้าราชการ) 29 เม.ย. - 15 พ.ค. 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สัดส่วนสภาคณาจารย์และข้าราชการ.pdfประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทประธาน ...
2024-05-24 11:18:25
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) (สอบวันที่ 2 มี.ค.67)
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ.pdfประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ...
2024-03-06 16:19:54
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf-------- ...
2024-03-05 16:29:50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566.pdf-------------------- ...
2023-12-27 06:50:13
ประกาศย้อนหลัง