หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบการบรรยายพลิกโฉม ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ...
2021-11-29 10:48:10
ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)
รายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิ ...
2021-10-28 10:59:00
ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ.pdf------------------------- ...
2021-09-22 15:10:37
รายงานโครงการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
รายงานโครงการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.pdf-------------- ...
2021-09-08 12:09:28
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงคะแนนเลือกตั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขกรรมการสภาคณาจารย์ประจำ.pdf--------------------------ประกาศรายชื่อผ ...
2021-09-20 12:04:51
ประกาศย้อนหลัง