Home > Announcement > General news
General news

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (นบก.สส) รุ่นที่ 1
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (นบก.สส) รุ่ ...
2024-06-10 18:35:56
ประกาศรับสมัครสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทประธาน | ประเภทกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ | ประเภทกรรมการจากผู้แทนข้าราชการ) 29 เม.ย. - 15 พ.ค. 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สัดส่วนสภาคณาจารย์และข้าราชการ.pdfประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทประธาน ...
2024-05-24 11:18:25
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) (สอบวันที่ 2 มี.ค.67)
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ.pdfประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ...
2024-03-06 16:19:54
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf-------- ...
2024-03-05 16:29:50
Archive Announcement