หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลั ...
2024-06-19 16:04:16
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร
ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสม ...
2024-06-19 16:03:53
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการบรรยาย“ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อ ...
2022-07-13 08:28:31
ข่าวย้อนหลัง