หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
01. แบบ อส.01 (แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน/คำสอน).pdf02. แบบ ตส. 01 (แบบประเมินผลเอกสารตำรา/หนังส ...
2022-06-17 17:07:22
อบรม ภาค ก.
2021-12-29 15:55:51
ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๔
ระเบียนวาระประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ...
2021-10-29 14:13:22
ข่าวย้อนหลัง