Home > News
News

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการเสนอขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำ ...
2024-01-22 12:50:48
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นปะเภทผู้บริหาร
ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสม ...
2023-12-01 09:58:47
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการบรรยาย“งานกิจการนักศึกษาในยุค "VUCA World”  โดย  ผู้ช่วยศา ...
2022-07-13 08:28:31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คณะครุศา ...
2022-08-23 07:08:02
Archive News