Home > News
News

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการบรรยาย“งานกิจการนักศึกษาในยุค "VUCA World”  โดย  ผู้ช่วยศา ...
2022-07-13 08:28:31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คณะครุศา ...
2022-08-23 07:08:02
อบรม ภาค ก.
2021-12-29 15:55:51
Archive News