ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖