มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566 รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วย นายชำนิ  นิลอรุณ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และนางสาวบุศรา  ศรีกระหนก  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมมอบนโยบายตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No!! Gift Policy กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ"  เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารงาน มุ้นเน้นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  อันจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และไว้วางใจการบริหารงาน  ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ เอ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ