Download แบบฟอร์มต่างๆ


FM-PD-23 แบบสรุปผลการนำเสนอผลงานนวัตกรรม.pdf

FM-PD-22 แบบขอรับเงินสนับสนุนการเสนอผลงานนวัตกรรม.pdf

FM-PD-21 แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย.pdf

FM-PD-20 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินรางวัลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร.pdf

FM-PD-19 แบบขอรับเงินรางวัลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร.pdf

Fm-pd-17 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย การถูกอ้างอิงบทความวิจัย ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชา.pdf

FM-PD-15 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ.pdf

FM-PD-14 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์.pdf

FM-PD-13 แบบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา.pdf

FM-PD-12 แบบขอรับเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอน และวิชาชีพ .pdf

FM-PD-12.1 แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงสะสม (Cited) .pdf

FM-PD-12.2 แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงบทความ (Citation) .pdf

FM-PD-11 แบบสรุปผลการประชุมสัมมนานานาชาติ.pdf

FM-PD-10 แบบขอรับเงินสนับสนุนการประชุมสัมนานานาชาติ ต่างประเทศ.pdf

FM-PD-09 แบบขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (บุคลากรของมหาวิทยาลัย).pdf

FM-PD-09.1 แบบขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา (บุคคลภายนอก).pdf

FM-PD-08 แบบสรุปผลตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร.pdf

FM-PD-07 แบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร.pdf

FM-PD-04แบบสรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัย.pdf

FM-PD-03 นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ.pdf

FM-PD-03.1 แบบขอรับเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย กรณีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร.pdf

FM-PD-02 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน.pdf