ฝ่ายฝึกอรมและพัฒนาบุคลากร


ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ  2565 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ)

https://web.facebook.com/groups/ssrupersonnel/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download เอกสารประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
1.Job Description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป เล่มที่ 1.pdf 

2.Job Description ภาระงานพนักงานสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เล่มที่ 2.pdf 

3.Job Description ภาระงานพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ เล่มที่ 3.pdf

---------------------------------