หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม&ประชุม > ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 6 พ.ค.65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 6 พ.ค.65

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-05 16:06:47

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2/2565 

https://personnel.ssru.ac.th/th/news/view/news0505652001

---------------------

รายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)

ครั้งที่ 2/2565

-----------------

***ผู้เข้าสอบโปรดเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ  และแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องสอบ***


คู่มือการเข้าสอบทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

 

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  สอบวันศุกร์วันที่ 29 เม.ย.65 เวลา 09.00 – 10.30 น.) ห้องสอบ 3221 อาคาร 32 ชั้น 2 (ศูนย์วิทยบริการ)เลขที่ 1 - 117


ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 5743 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 1 - 60 

ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 5742 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 61 - 110 


ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 5743 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 1 - 60 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 5742 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 61 - 104 

------------------------

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  

สอบวันศุกร์วันที่ 29 เม.ย.65 เวลา 09.00 – 10.30 น.) ห้องสอบ 3221 อาคาร 32 ชั้น 2 (ศูนย์วิทยบริการ)เลขที่ 1 - 117


ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ 

สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 5743 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 1 - 60 


ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 5742 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 61 - 110 


ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 5743 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 1 - 60 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 5742 อาคาร 57 ชั้น 4.pdf  เลขที่ 61 - 104 

 

------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัคร

สอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 เม.ย 2565  (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 เม.ย.65)

----------------------------

ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ (สอบในวันที่ 30 เม.ย.65 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/8dtvDvVccX4y89qbA

----------------------------

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบในวันที่ 30 เม.ย.65 เวลา 11.00 – 12.30 น.)

https://forms.gle/jMDRYfYE41qb6qUj7

----------------------------

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบในวันที่ 29 เม.ย.65 เวลา 09.00 – 12.00 น.)

https://forms.gle/G2Kn7riHcsZUUnb28