หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-23 07:08:02

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะครุศาสตร์.pdf

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf

คณะวิทยาการจัดการ.pdf

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf

คณะศิลปกรรมศาสตร์.pdf

บัณฑิตวิทยาลัย.pdf

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.pdf

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.pdf

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์.pdf

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ.pdf

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน.pdf

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์.pdf

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์.pdf

วิทยาลัยอุตสาหกรรมและการบริการ.pdf

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี.pdf

-----------------

01. แบบ อส.01 (แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน/คำสอน).pdf

02. แบบ ตส. 01 (แบบประเมินผลเอกสารตำรา/หนังสือ (Fast Track)).pdf

03. แบบ วจ.01 (แบบประเมินผลเอกสาร เล่มวิจัย (Fast Track)).pdf

04. แบบ บค01 (แบบประเมินผลเอกสาร บทความวิจัย (Fast Track)).pdf

-----------------------

ขั้นตอนการเขียนขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง.pdf

-----------------------

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ.pdf