หน้าหลัก > ข่าว > รวมบัญชีรายชื่อวัดความรู้ > ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2565 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2565 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-05 16:03:22

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ 2/65.pdf 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/65.pdf 

--------------------------

ประกาศนียบัตรทางกองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านเป็นรายบุคคลผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัยในวันที่ 9 - 10 พ.ค.65

หากไม่ได้รับสามารถติดต่อได้ที่  จารณา/อรพรรณ  02 1260 1136

------------------------