ผลการค้นหา : ssru

แนวปฏิบัติในการเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ
--------------MOU (ไทย).pdfMOU (ภาษาอังกฤษ).pdf-------------------------------MOA (ไทย).pdfMOA (ภาษา ...
2023-07-12 16:08:29
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาก ...
2024-06-14 16:59:54