หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม&ประชุม
โครงการอบรม&ประชุม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการบรรยาย“ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อ ...
2022-07-13 08:28:31
อบรม ภาค ก.
2021-12-29 15:55:51
ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๔
ระเบียนวาระประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ...
2021-10-29 14:13:22
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 64
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหา ...
2021-07-29 10:25:53
การจัดการความรู้ KM
ประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พ.ย.2563 ...
2021-12-02 12:56:00
ข่าวย้อนหลัง