หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-19 09:43:50

แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การรับเรื่องร้องเรียน

            1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นอักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ไปรษณีย์หนังสือ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการรับเรื่อง ตามระบบสารบรรณ 

             2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

              - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล น่าเชื่อถือเพียงใด 

              - รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ทำาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทำการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 160 1034


ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 
E-mail : personnel@ssru.ac.th

กล่องข้อความทาง Social Network

https://www.facebook.com/hrmssru/

https://twitter.com/personnelssru

https://lin.ee/cFSjZY2

https://www.instagram.com/personnelssru/

โทรศัพท์ : 02 160 1034  ฝ่ายวินัยและนิติการ

           02 160 1121  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

กล่องรับข้อร้องเรียนตามหน่วยงาน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยังไม่พบข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนม.ค.66ก.พ.66มี.ค.66เม.ย.66พ.ค.66มิ.ย.66ก.ค.66ส.ค.66ก.ย.66ต.ค.65พ.ย.65ธ.ค.65

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน