หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล
Download ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบ ...
2020-07-09 11:23:09
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Download ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf----------------- ...
2020-06-19 15:58:38
แนวปฏิบัติการเสนอขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย
Download แนวปฏิบัติการเสนอขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย.pdf--------------------------- ...
2020-07-10 14:08:47
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสังกัดมหาวิ ...
2020-06-18 10:29:41
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
Download เอกสาร แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการส ...
2020-06-05 15:11:45
ประกาศย้อนหลัง