หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/64 วันที่ 14 ธ.ค.64
       ในวันที่ 14 ธ.ค.64 กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมกอง ครั้งที่ 1/64 เวลา 10.0 ...
2021-12-14 18:05:57
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบการบรรยายพลิกโฉม ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ...
2021-11-29 10:48:10
ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)
รายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิ ...
2021-10-28 10:59:00
ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ.pdf------------------------- ...
2021-09-22 15:10:37
ประกาศย้อนหลัง