หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสังกัดมหาวิ ...
2020-06-18 10:29:41
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
Download เอกสาร แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการส ...
2020-06-05 15:11:45
"ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2" ในวันที่ 1 มิ.ย.63
เอกสารประกอบ "ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2" ...
2020-06-01 15:35:18
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่2)
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแ ...
2020-05-27 15:32:29
ประกาศกองทุนบำเหน็จข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2563
ประกาศกองทุนบำเหน็จข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2563. ...
2020-04-24 11:10:07
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
          เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโด ...
2024-01-31 11:44:47
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรของ ...
2020-03-10 08:52:45
ประกาศย้อนหลัง