หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (แจ้งชื่อภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
เอกสารประชาสัมพันธ์.pdfข้อแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี.pdfแบบสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 25 ...
2019-11-07 10:42:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งป ...
2019-08-28 14:21:02
รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น ๔
รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒. ...
2019-08-06 10:30:06
ประกาศปัจจุบัน