หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อายุงานครบ 5 ปี ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563.pdf ...
2020-06-26 16:42:51
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)
Download ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการ ...
2020-06-09 11:25:32
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยย้ายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
Download คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาว ...
2020-06-09 09:21:53
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๗) วันที่ 24 มีนาคม 2563.pdf---------------- ...
2020-03-24 15:22:32
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๖) วันที่ 23 มีนาคม 2563.pdf---------------- ...
2020-03-24 15:20:16
ประกาศปัจจุบัน