หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2563
แบบสอบถามสายสนับสนุนวิชาการแบบสอบถามสายวิชาการเอกสารประกอบการประชุมDownload วิจัยและพัฒนา : ความฝันบ ...
2020-01-22 15:46:38
ประกาศแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (แจ้งชื่อภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
เอกสารประชาสัมพันธ์.pdfข้อแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี.pdfแบบสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 25 ...
2019-11-07 10:42:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งป ...
2019-08-28 14:21:02
ประกาศปัจจุบัน