ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา


ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


                     O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม


แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts)


กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต


O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖