หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ๑ - ๓ กันยายน ๖๓
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ๑ - ๓ กันยายน ๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-01 13:19:54

เอกสารประกอบ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ๑ - ๓ กันยายน ๖๓Download ทำงานอย่างไร?? ให้ประสบความสำเร็จ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย.pptx

Download ทำงานอย่างไร?? ให้ประสบความสำเร็จ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf

-----------------------------

Download ปรับตัวปรับใจ สู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี.pdf

-----------------------------

Download เดินตามรอยช้าง โดย ผศ.ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร.pdf

-------------------------------------

Download วิธีสร้างความสุขในการทำงาน โดย ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา.pptx

Download วิธีสร้างความสุขในการทำงาน โดย ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf

--------------------------------------

Download เอกสารประกอบการบรรยาย เทคนิคการเขียนหหนังสือราชการและรายงานการประชุม โดยนางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม.pdf

--------------------------------------