ระเบียบและประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนการประชุมสัมมนานานาชาติ.pdf