หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม&ประชุม > โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-13 08:28:31

เอกสารประกอบการบรรยาย

“ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.pdf

“งานกิจการนักศึกษาในยุค "VUCA World”  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์  อังศุกาญจนกุล  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

“การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  โสมณวัตร  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม.pdf

“ระเบียบงานสารบรรณ” โดย  คุณนฤพล  ศรีสว่าง  ผู้อำนวยการกองกลาง.pdf