หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปีงบ 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 09 กรกฎาคม 2564
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปีงบ 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 09 กรกฎาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-09 14:07:56

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปีงบ 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 09 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบการประชุม

-----------------------------

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 : รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ).pptx

-----------------------------

ที่่ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย วันที่่ 9 กรกฎาคม 2564 : รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา เมฆขำ (รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ).pdf

-----------------------------

“แนวทางและนโยบายการดำเนินงาน  งานวิจัยและบริการวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2565” : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา).pptx

-----------------------------

งานกิจการนักศึกษาในยุคโควิด-19 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา).pptx

----------------------------

รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการ วิทยาเขตนครปฐม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร (รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม)