หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2565 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2565 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-03 10:12:32

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ 1/65.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/65.pdf

--------------------------

ประกาศนียบัตรทางกองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านเป็นรายบุคคลผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัยในวันที่ 4 - 5 พ.ย.64

หากไม่ได้รับสามารถติดต่อได้ที่  จารณา/อรพรรณ  02 1260 1136

------------------------