Home > News > results > ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-05 15:17:16

เอกสารแนบท่ายประกาศ.pdf

-------------------------------------------------------------