Home > News > รวมบัญชี ภาค ก. สวนสุนันทา > รวมบัญชี ภาค ก. สวนสุนันทา
รวมบัญชี ภาค ก. สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-29 15:43:13

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

--------------------------------------------------------


ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

--------------------------------------------------------

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

--------------------------------------------------------

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

--------------------------------------------------------

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

-------------------------------------------------------

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

-------------------------------------------------------

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-------------------------------------------------------

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (อบรม)

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๑

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑