Home > Announcement > List of contestants > กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๑๒ อัตรา
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๑๒ อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-22 14:20:08

Download กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๑๒ อัตรา.pdf

--------------------------------------

ประกาศฉบับเดิม

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม ๑๒ อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf