Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2565
ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-02 11:33:26

ประกาศรับสมัคร

สอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2565  (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ธ.ค.65)

----------------------------

ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ (สอบในวันที่ 17 ธ.ค.65 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/5AASLwU32CBjuwMf8

----------------------------

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบในวันที่ 17 ธ.ค.65 เวลา 11.00 – 12.30 น.)

https://forms.gle/3jAV8rnvFtnC1utz9

----------------------------

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบในวันที่ 16 ธ.ค.65 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/ZPaa3crSuPvjwoiT9