Home > Announcement > General news > คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยย้ายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยย้ายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-09 09:21:53

Download คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยย้ายหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป.pdf

----------------------------------