Home > Announcement

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา สังกัดกองนโยบายและแผน ในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓
Download กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
2020-05-21 12:21:34
ประกาศกองทุนบำเหน็จข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2563
ประกาศกองทุนบำเหน็จข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2563. ...
2020-04-24 11:10:07
เลื่อนกำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download เลื่อนกำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf------------------- ...
2020-03-31 15:56:05
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๗) วันที่ 24 มีนาคม 2563.pdf---------------- ...
2020-03-24 15:22:32
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๖) วันที่ 23 มีนาคม 2563.pdf---------------- ...
2020-03-24 15:20:16
Current Announcement