หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > วันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร(ระดับต้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ แคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง โดยกองบริหารงานบุคคล
วันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร(ระดับต้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ แคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง โดยกองบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-15 21:15:26

 

             ในวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหารระดับต้น เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการทุกมิติเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร เพราะผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้ที่ต้องรับนโยบายและกลยุทธ์จากผู้บริหารระดับกลางมาสู่การปฏิบัติ มีบทบาทสำคัญในเรื่อง ทักษะ สื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างศักยภาพ จึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้นให้เป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเข้าร่วมเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จำนวนผู้เข้าอบรม 103 ท่าน ณ แคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง ในการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

             รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

             ผศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูรย์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

             ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

             ผศ.ดร,โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

             ศ.พตท.หญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

             คุณดวงใจ  โชติบัญชา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ