หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)
ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-28 10:59:00

รายชื่อสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

**ย้ายห้องสอบ 3554 เป็น 3555**


 ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 3553 อาคาร 35 ชั้น 5.pdf

 ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 3555 อาคาร 35 ชั้น 5.pdf


ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุถลาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 3553 อาคาร 35 ชั้น 5.pdf

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุถลาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 3555 อาคาร 35 ชั้น 5.pdf


ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  สอบวันศุกร์วันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 10.30 น.) ห้องสอบ อาคาร 31 ชั้น 2.pdf

-----------------------------------------------------------------------

ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ  เลขที่ 1 - 45

สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 3553 อาคาร 35 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และพัสดุ  เลขที่ 46 - 90

สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น. ห้องสอบ 3555 อาคาร 35 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 1 - 40

สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 3553 อาคาร 35 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 41 - 78

สอบวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้องสอบ 3555 อาคาร 35 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เลขที่ 1 - 38

สอบวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น.  อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

สอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะทางการบริหาร สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2564  (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบเพิ่มเติม 26 ต.ค.64)

----------------------------

ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ (สอบในวันที่ 30 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 10.30 น.)

https://forms.gle/KvL6EmjHtkaTAZMp8

----------------------------

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบในวันที่ 30 ต.ค.64 เวลา 11.00 – 12.30 น.)

https://forms.gle/t3KXN9qQicUgS6bZ9

----------------------------

ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการข้อมูล และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบในวันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 12.00 น.)

https://forms.gle/SC5eZJHN89h3UxEn9