หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-29 10:48:10


เอกสารประกอบการบรรยายพลิกโฉม ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ.pptx

ปม.1 แบบประเมินสายวิชาการ ปี 65.pdf

คำอธิบายแบบประเมินสายวิชาการ 65.pdf

--------------------

การบริหารจัดการด้านงานบริหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง.pdf

--------------------

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์.pptx

--------------------

งานวิจัย : ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหา เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม.pdf

-------------------------

แนวทางการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร.pptx