หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > เปิดรับสมัคร "อบรมภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 13 ธ.ค.64
เปิดรับสมัคร "อบรมภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 13 ธ.ค.64

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-21 14:25:41

รายชื่อผู้เข้าอบรม สายวิชาการ.pdf

รายชื่อผู้เข้าอบรม สายสนับสนุนวิชาการ.pdf

---------------------------------

**** ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครสอบ ภาค ก. นำมายื่นที่ ฝ่ายฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล****

          Download ใบสมัครสอบ ภาค ก. 

          เอกสารแนบใบสมัคร

          - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

          - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

          - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

          - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ

          - สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ

          - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ