หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พ.ย.2563
ประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พ.ย.2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-30 13:50:14

กลุ่มบริหารงานบุคคล ระดมสมองจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 . กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนนงานการจัดการความรู้ (KM) ในหัวช้อ “กระบวนการประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในกลุ่มมีการลงมติ เลือกคุณเอื้อคือ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการจัดทำแผนการดำเนินงาน อาทิ การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหกรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปุรง ดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง การนำประสบการณ์จากการทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดเป็นขุมความรู้ และการรวบรวมความรู้ที่ได้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ต่อไป