ปีงบประมาณ 2565


เอกสารโครงการอบรม "การเขียนแบบประเมินค่างาน" เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 11 มี.ค.65

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณชำนิ  นิลอรุณ