โครงสร้างบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ปรึกษากองบริหารงานบุคคลรศ.พิศณุ  พูนเพชรพันธุ์


กองบริหารงานบุคคล


รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นางสาวบุศรา ศรีกระหนก


บุคลากร
ฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวินัยและนิติการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหัวหน้าฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากรรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยและนิติการรักษาการหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
นางสาวกฤษณา  คงมั่น
นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษนางสาวฐณัฏภ์ศิกาญ ธนกฤษชณันฎ์
นางสาวโสภิดา แก้วมรกตนางสาวอรพรรณ  กันทะเขียว
บุคลากรนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นิติกรนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวดวงพร  อรุณสวัสดิ์
นางดวงพร สมสอนนางสาวจริยพร บัวระพันธ์
นางประวีณา  แก้วปิงนางสาวจารณา  แสงทอง
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนัฐพล  สารัฐ
นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยคงมี
นางสาวเกศินี  น้อยดัด
นายธีรพล  จันทรานางสาวสุภารตี ชีพพันธุ์สุทธิ์
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุนารี  ลำใย
นางสาวอรวรรณ บริบาล
นางสาวกุลนิดาวรรณ ดำคำ
นางสาวอาภากร เวชพรหมณ์นางสาวณัฐกฤตา พึ่งธรรม
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรชำนาญการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเกศินี  จันทร์หอม


นางสาววิชชุดา ว่นเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นิติกร