ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย


ปรัชญา (Philosophy) 

          มุ่งเน้นบริการ  พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศ   


วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งมั่นบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สากล   


พันธกิจ (Mission) 

          ให้บริการ  ประสานงาน  อำนวยความสะดวกด้านบุคลากร และกฎระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยมหลัก (Core Value)

          มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ สานขวัญกำลังใจ

 

อัตลักษณ์ (Identity)

          ใส่ใจบริการ โปร่งใสเป็นธรรม ผู้นำการพัฒนา

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ

 

ยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

  นโยบายการพัฒนาหน่วยงาน

        1. นโยบายด้านการบริหาร
                             1.1 มุ่งประสิทธิภาพในด้านการบริการข้อมูล
                             1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
                             1.3 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม


         2. นโยบายด้านบุคลากร
                             2.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
                             2.2 สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
                             2.3 การกระจายความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับความสามารถและความถนัด

          3. นโยบายด้านประชาสัมพันธ์
                             3.1 ใช้หลักการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพการบริการ
                             3.2 มุ่งประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

          4. นโยบายด้านเทคโนโลยี
                             4.1 มีระบบเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
                             4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ           

          5. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
                             5.1 ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในระบบงานประกันคุณภาพ
                                    5.2 ส่งเสริมการนำผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง