บุคลากร


 ชื่อ : นายชำนิ  นิลอรุณ
   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
   Email : chumpeenin@hotmail.com
   โทรศัพท์ : 081–560–8417     
                  02–160–1035
 
    ชื่อ นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ
   ตำแหน่ง : หัวหน้างานกองทุนพัฒนาบุคลากร
   Email : Ks_neng@hotmail.com
   โทรศัพท์ : 086–020–4656
                  02–160–1035
 
    ชื่อ นางสาวสุชาดา  คงเอี่ยม
   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   Email : fuji.kong@hotmail.com
   โทรศัพท์ : 086–003–9201
                  02–160–1035
 
    ชื่อ นายสมยศ  งิ้วลาย
   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   Email : Somyos.Ngiwlay@gmail.com
   โทรศัพท์ : 089–920–2455
                  02–160–1035