การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ


เอกสารโครงการอบรม "การเขียนแบบประเมินค่างาน" เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 11 มี.ค.65

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณชำนิ  นิลอรุณ


--------------------

แบบประเมินค่างานและเกณฑ์การตัดสินเพื่อกำหนดระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ NEW!!

--------------------