หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมมอบนโยบายบุคลากร 2/2565
ประชุมมอบนโยบายบุคลากร 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-13 08:03:45


“แผนงาน ประกันคุณภาพ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สายวิชาการ.pdf

“การบริหารจัดการด้านงานบริหาร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร.pdf

สวนสุนันทากับเป้าหมายการวิจัยสู่ World class university” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

๙ ผ่าน สานงานต่อ ก่องานใหม่ เพื่อชาวสวนสุนันทา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

“นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.pdf

“แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม สายสนับสนุน.pdf

“แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม สายวิชาการ.pdf