Home > News > Job Advertisement > ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลข กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลข กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-02 20:05:31

ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลข กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.pdf

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ

หมายเลข 1 นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส.pdf

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ

หมายเลข 1 นายกิตติพัฒน์  บัวเล็ก.pdf

หมายเลข 2 นายมนตรี  ไทรโรจน์รุ่ง.pdf

--------------------------------


กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ

หมายเลข 1 นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส.pdf

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ

หมายเลข 1 นายกิตติพัฒน์  บัวเล็ก.pdf

หมายเลข 2 นายมนตรี  ไทรโรจน์รุ่ง.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการ และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.65.pdf

ใบสมัครกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย.docx

---------------------------